Invited Speakers

...
Dr. Brajesh Kumar Kaushik
...
Dr. Jai Narayan Tripathi
...
Dr. Binod Kumar
...
Dr. Kavicharan Mummaneni
...
Dr. Manjunath V. Joshi
...
Dr. Bakul Gohel
...
Dr. Vinay Palaparthy
...
Dr. Yash Agarwal